Schwungreclame.nl

Merkpositionering.com is een initiatief van Schwungreclame.nl. Schwung is een creatief bureau voor online en offline communicatie. We bouwen en activeren merken, bedenken slimme marktbewerkingsconcepten en ontwikkelen creatieve creaties. Dit doen we voor ondernemende opdrachtgevers die op zoek zijn naar extra schwung! Met merkpositionering.com hebben we als doel alles wat te maken heeft met merkpositionering, branding, identiteit, corporate identity te verzamelen. Dit doen we voor studenten en professionals.(Kennis)delen is de gedachten achter de site. We hopen dat ook jij dit wilt doen. Heb je een werkstuk gemaakt/ of een rapport geschreven stuur het ons dan toe. We plaatsen het graag op deze site om zo mensen van nog meer informatie te voorzien.

Woordenboek
Model

DESTEP

Dit model is goed te gebruiken om een goede systematische analyse van de bedrijfsomgeving te maken. DESTEP staat voor de volgende factoren: Demografische factoren Ecologische factoren Sociaal-maatschappelijke factoren Technologische factoren Economische factoren Politieke en juridische factoren Ondernemingen hebben zelf nauwelijks invloed op de macrofactoren, toch is het belangrijk om deze te onderzoeken omdat deze factoren wel invloed hebben op de onderneming. De factoren hebben vooral betrekking op: De aantrekkelijkheid van de markt waarin de onderneming actief is Het beleid dat de onderneming moet voeren m.b.t. bijvoorbeeld milieuaspecten en arbo-regels.Toelichting op de factoren: Demografie Afnemers komen uiteraard uit de bevolking en daarom worden deze ook als factoren onderzocht.

Demografie: staat eigenlijk voor een beschrijving van het volk. De samenstelling van het volk kan veel invloed op de onderneming uitoefenen, denk bijvoorbeeld aan de vraag naar ouderenzorg door het toenemen van ontgroening en vergrijzing.

Ecologie: De zorg voor het milieu is in de afgelopen jaren veel belangrijker geworden dan voorheen. Ondernemingen krijgen te maken met milieuvoorschriften. Ook afnemers keuren het af als ondernemingen milieuonvriendelijk te werk gaan.

Sociaal: maatschappelijk De consumenten hebben een steeds grotere invloed op de onderneming. Het is daarom ook goed om te weten welke wensen de afnemers hebben.

Technologie: Belangrijke gevolgen van veranderingen in de technologie brengen dikwijls mogelijkheden voor het productieproces. Hetzelfde geldt voor communicatieontwikkeling.

Economie: Belangrijke voorbeelden zijn een stijging van het nationaal inkomen waardoor mensen meer koopkracht krijgen en een verslechtering van de internationale economie waardoor de concurrentiepositie verbeterd.

Politiek: Nieuwe wetgevingen beperken vaak de vrijheid van de onderneming. Omdat de politieke invloeden ook belangrijk zijn voor de onderneming moeten deze ook bekend zijn.